Programmatūra GEO5

GEO5 ir jaudīgs ģeotehnisko problēmu risināšanai paredzēts programmatūras komplekts, kura pamatā ir tradicionālas analītiskās metodes un Galīgo elementu metode (FEM).

Atsevišķas programmas pārbauda konkrētu konstrukciju, tādējādi saglabājot tās uzskatāmas un viegli lietojamas. GEO5 sastāv no atsevišķām programmām ar vienotu lietotāja saskarni, kas ir viegli lietojama un neprasa īpašu apmācību.

GEO5 ir radīta, lai risinātu gandrīz visas ģeotehniskās problēmas – no vienkāršiem jautājumiem (pamatu, atbalsta sienu, nogāzes stabilitātes pārbaude), līdz pat augsti specializētām programmām (tuneļu, tuneļa izbūves rezultātā radīto ēkas bojājumu, grunšu stabilitātes analīze). Katra GEO5 programma paredzēta noteiktam konstrukcijas tipam, tāpēc klients var izvēlēties tikai viņam nepieciešamās programmas.

GEO5 ir programmatūras komplekts, kas risina gandrīz visas ģeotehniskās problēmas. Atsevišķām programmām ir vienota lietotāja saskarne, starp tām nodrošināta laba komunikācija, lai gan katra programma pārbauda konkrēta tipa konstrukciju.

GEO5 satur vairākas programmas, kuras paredzētas grunts un nogāžu, dambju, nesen nostiprinātu nogāžu stabilitātes analīzei, kā arī atbalsta sienu kopējās stabilitātes pārbaudei.

Stabilitātes analīzes galvenās programmas nosaukums ir Slope Stability. Tā nodrošina nogāzes stabilitātes konstruēšanu un analīzi apaļas vai daudzstūru virsmas gadījumos un nogāzes virsmas automātisku optimizēšanu. Tā sadarbojas ar visām Excavation Designs un Retaining Wall Designs programmām. Tā nodrošina stiprinājumu, ģeostiegrojumu, grunts pieslodzes radīšanu un zemestrīces efekta modelēšanu.

Ģeostiegrojuma stiprinātu MSG (mehāniski stabilizētas grunts) analīzi veic ar MSE Wall programmu, kas satur plašu dažādu ražotāju piedāvātā ģeostiegrojuma datu bāzi. Stiegrotas nogāzes analīzei (pasīvas stiegras ar torkretbetona priekšējo virsmu) paredzēta Nailed Slope programma.

Rock Stability programma ir radīta iežu nogāzes stabilitātes analīzei konkrēta tipa sabrukuma gadījumā, tostarp plaknes vai daudzšķautņainas virsmas, vai arī klints ķīlējuma situācijā.

Anti-Slide Pile programmu izmanto pāļu sienas projektēšanā ar mērķi stabilizēt nogāzes kustību vai palielināt nogāzes drošības faktoru.

Visas stabilitātes problēmas iespējams risināt arī ar Galīgo elementu metodi (fi,c reduction method), kas iekļauta FEM programmā. Gruntsūdeņu līmeni var aprēķināt, izmantojo FEM – Water Flow programmu, un pēc tam to ievadīt Slope Stability vai FEM programmās, lai izanalizētu stabilitāti.

All stability problems can also be solved by finite element method (fi,c reduction method) in the FEM program. The ground water table can be calculated in the FEM – Water Flow program, and then passed into Slope Stability or FEM programs for stability analysis.

GEO5 nodrošina dažādu tipu vertikālas rievsienu projektēšanu un analīzi. Rievsienas iespējams nostiprināt ar enkuriem un balstiem vai atstāt nenostiprinātas, iespējams aprēķināt pāļu izmantošanu.

GEO5 Sheeting Check programmu izmanto, lai radītu ar enkuriem vai balstiem nostiprinātu rievsienu (rievpāļu, gruntī izbūvētas, pāļu vai vertikālo pāļu sienas) detalizētu projektu. Lietotājam tā ļauj modelēt reālo konstrukcijas uzvedību dažādās būvniecības stadijās, aprēķināt, kāda deformācija un spiediens iedarbojas uz konstrukciju, pārbaudīt iekšējo stiprinājumu stabilitāti vai arī pārbaudīt tērauda, dzelzsbetona vai koka šķērsgriezumu un stiprinājumu nestspēju.

GEO5 Sheeting Design programmu izmanto, lai ātri uzprojektētu nenostiprinātas konstrukcijas vai radītu nostiprinātu konstrukciju pamatprojektu. Programma aprēķina nepieciešamo konstrukcijas iedziļinājumu gruntī un iekšējos spēkus, kuri iedarbojas uz konstrukciju, kā arī pārbauda šķērsgriezumu (dzelzsbetona, tērauda, koka).

Ar abām programmām iespējams projektēt dažādu tipu rievsienu (rievpāļu sienugruntī izbūvētu sienuvertikālo pāļu sienu).

Ar abām programmām, izmantojot GEO5 Slope Stability programmu, var arī izanalizēt vispārīgo stabilitāti.

Also both programs allow analyzing overall stability using the GEO5 Slope Stability program.

Programma GEO5 Shaft ir paredzēta cilindrisku vertikālu šahtu slodzes un spriegumu aprēķināšanai.

GEO5 iekļautas vairākas rievsienu un balsta konstrukciju projektēšanai paredzētas programmas, kurām raksturīga vienkārša saglabāšana un skaidra ievade. Katra programma nodrošina ne tikai konstrukcijas analīzi atbilstoši ģeotehniskajiem aspektiem, bet arī sienas stiprības pārbaudi.

Visu rievsienu vispārējās stabilitātes analīzi iespējams veikt tiešā veidā, izmantojot Slope Stability programmu, pamatus var analizēt ar Spread Footing vai Pile programmu palīdzību.

MSE Wall programmu izmanto, lai izanalizētu segmentāras ģeostiegrojuma stiprinātas rievsienas un atbalsta sienas. Tajā iekļauta plaša dažādu ražotāju piedāvātā ģeostiegrojuma datu bāze. Stiegrotas slīpnes (pasīvas stiegras ar torkretbetona priekšējo virsmu) analīzes programmas nosaukums ir Nailed Slope.

Programma Abutment ir paredzēta, lai pārbaudītu tilta balstus, tostarp nogāzes sienas un būvniecības etapus. Ar papildu programmu Earth Pressures iespējams pārbaudīt zemes spiediena radīto slodzi uz konstrukciju kopumā.

GEO5 iekļautas programmas daudzšķautnainu un apaļu pamatu ar paplašinātu pamatni, lentveida pamatu un vispārīgas formas pamatplātņu projektēšanai. Programmatūra ļauj ne vien pārbaudīt nestspēju un sēšanos, bet arī projektēt pamatu dzelzsbetona konstrukcijas.

GEO5 Spread Footing programmu izmanto, lai projektētu pamatus ar paplašinātu pamatni un lentveida pamatus (tostarp pamatus ar paplašinātu pamatni un pielaiduma nestspēju). Tā nodrošina pamatu nestspējas pārbaudi kā drenētā tā nedrenētā gruntī un klints pamatzemē. Programma arī aprēķina pamatu sēšanos un griešanos un ļauj projektēt pamatu stiprinājumus.

Programma GEO5 Slab ir paredzēta pamata plātņu un pārseguma plātņu analīzei uz elastīgas pamatzemes pamata. Programma izmanto Vinklera-Pasternaka modeli un aprēķina grunts deformācijas raksturlielumu C1 un C2 konstantes, – pāļus iespējams modelēt kā atsperes

Lentveida pamatu iekšējos spēkus un deformācijas iespējams aprēķināt ar programmu GEO5 Beam. Šī programma ļauj aprēķināt ievadītā grunts profila f C1, C2 vērtības.

Izmantojot Galīgo elementu metodi iespējams arī pārbaudīt dažādas problēmas, šī metode iekļauta GEO5 FEM programmā, kas izmanto aksiālo simetriju.

GEO5 iekļautas vairākas programmas pāļu pamatu projektēšanai un analīzei. Jāizvēlas piemērota programma, ņemot vērā konstrukcijas tipu un pieejamo ģeotehnisko informāciju.

Programma Pile ir paredzēta, lai pārbaudītu spiestu un stieptu pāļu vertikālo nestspēju, pāļa sēšanos un atsevišķa pāļa horizontālo nestspēju. Tā arī dod iespēju aprēķināt pāļa stiegrojumu.

Programma Pile CPT ir paredzēta, lai pārbaudītu atsevišķa pāļa vai pāļu grupas nestspēju un sēšanos atbilstoši koniskās zondes testa (CPT) rezultātiem.

Programma Pile Group ir paredzēta, lai pārbaudītu pāļu grupu ar stingu pamata plātni, izmantojot FEM vai analītisko risinājumu.

Programma Micropile pārbauda cauruļveida mikropāļus (kuri izgatavoti no tērauda caurules). Analizējot mikropāļa nestspēju, tiek pārbaudīti mikropāļa pamatnes daļa un šķērsgriezums.

Ar Galīgo elementu metodi, kura iekļauta FEM programmā un izmanto aksimetriju, iespējams atrisināt arī dažas (piem. atsevišķa pāļa) problēmas.

Lai gan GEO5 iekļautas speciālas sēšanās un sablīvēšanās analīzes programmas, konstrukcijas sēšanos iespējams izanalizēt ar visām pamatu analīzes programmām.

Programma Settlement ir paredzēta grunts sēšanās analīzei, kuru izraisījusi grunts pieslodzēšana vai nogāzes nostiprināšana. Tā arī nodrošina sablīvēšanās aprēķinus, izmantojot analītisko metodi (Terzhagi).

Sēšanos iespējams analizēt, arī izmantojot Galīgo elementu metodi, kura iekļauta FEM programmā. Tādā gadījumā ar FEM – Consolidation moduli var aprēķināt sēšanos laika gaitā.

Seklu pamatu sēšanos un griešanos analizē ar Spread Footing programmas palīdzību. Iespējams aprēķināt arī sēšanos koniskās zondes ietekmē, izmantojot Spread Footing CPT programmu.

Ar PilePile CPT un Pile Group programmu palīdzību aprēķina sēšanos vai sēšanās izliekumu slodzes ietekmē.

Programma Ground Loss ir paredzēta, lai izanalizētu grunts sēšanos un risku radīt postījumus, veicot būvdarbus virs pazemes tuneļa.

Ar GEO5 programmām ne vien veiksmīgi analizē tuneļu projektus, bet ar tām iespējams aprēķināt arī tuneļa būvdarbu ietekmi uz apkārtējām ēkām.

Tuneļus modelē ar Galīgo elementu metodes palīdzību, kura iekļauta FEM programmā. FEM – Tunnel paplašinājuma modulī iekļautas arī šādas funkcijas:

  • oderējuma ģeometriskā modeļa radīšana atsevišķā priekšprocesorā;
  • spriedzes mazināšanas faktora izmantošana, lai 3D modelētu konstrukcijas uzvedību grunts izstrādāšanas laikā;
  • temperatūras slodzes ievade;
  • grunts uzbrieduma faktora ievērošana;
  • oderējuma rukuma ievērošana.

Programma Ground Loss ir paredzēta, lai analizētu grunts sēšanos un risku radīt postījumus, veicot būvdarbus virs pazemes tuneļa.

Programma Shaft ir radīta cilindrisku vertikālu šahtu slodzes un spriedzes aprēķināšanai.

GEO5 nodrošina digitāla grunts modeļa izveidi ar ģeoloģiskajos laukizmēģinājumos (ģeodēziskajos mērījumos, urbumos, SPT (Standarta iespiešanās testā), CPT (Koniskās zondes testā), DMT (Dilatometra testā) un citos laukizmēģinājumos) iegūtajiem slāņiem, kas ievērojami atvieglo projektētāja darbu un uzlabo konstrukcijas uzvedības galīgās prognozes.

Programma Terrain nodrošina digitāla grunts modeļa radīšanu ar grunts slāņiem no ievades vai importētiem punktiem, griezumiem un urbumiem. Tā rezultātā programma izveido ērtu slāņu 3D grafisko vizualizāciju. Programma arī nodrošina vienkāršus grunts izstrādāšanas nogāzes nostiprināšanas noteikumus grunts apjomu aprēķināšanai.

Ar programmu Terrain iespējams arī ģenerēt datus citām GEO5 programmām, kas īpaši efektīvi izmantojams lielākoties 2D programmās. (Slope StabilitySettlementFEM un Beam)

GEO5 nodrošina konstrukcijas analīzi, tiešā veidā izmantojot laukizmēģinājumos (SPT, CPT, DMT, PMT (Presiometra testā) iegūtos datus, un novērš vai samazina nepieciešamību standarta grunts parametru definēšai.

Ģeotehniskajās programmās galvenie ievaddati ir grunts parametri. Tiem jābūt noteiktiem, pamatojoties uz ģeoloģisko izpēti un laboratorijas testiem. Tomēr GEO5 programmatūrā iekļautas arī daudzas programmas, ar kurām iespējama tieša laukizmēģinājumu rezultātu ievade (CPT – koniskās zondes tests, DMT – Dilatometra tests, PMT – Presiometra tests, SPT – Standarta iespiešanās tests).

Programma Pile CPT palīdz izanalizēt pāļu nestspēju un sēšanos atbilstoši CPT.

Programma Spread Footing CPT palīdz izanalizēt pamatu ar paplašinātu pamatni nestspēju un sēšanos atbilstoši CPT, SPT un DMT.

Programma Micropile ļauj aprēķināt pamatnes reakcijas moduli atbilstoši PMT un SPT.

Programma Sheeting Check nodrošina pamatnes reakcijas moduļa analīzi atbilstoši PMT.

Iepazīsties ar GEO5

Tīmekļa seminārs angļu valodā

Saistītā programmatūra:

Saistīti raksti:

Saistītie notikumi: