PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

Personas datu apstrādes politika nosaka, SIA BIM Solutions personas datu apstrādes principus, datu subjektu tiesības un citus aktuālus personas datu apstrādes procesa jautājumus.

SIA BIM Solutions  ir dibināta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un darbojas kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Reģistrācijas numurs – 40103923620 , adrese – Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

Kontaktinformācija – tālruņa numurs: +371 26069181, e-pasts: info@bimsolutions.lv

 

KAS IR PERSONAS DATI?

Personas dati ir jebkāda informācija par fizisku personu, kuras identitāte ir noteikta vai kuras identitāti iespējams noteikt (datu subjekts); fiziska persona, kuras identitāti iespējams noteikt, ir persona, kuras identitāti tieši vai netieši var noteikt, vispirms, pēc identifikatora, kā vārds un uzvārds, personas identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati un interneta identifikators, vai arī pēc vienas vai vairākām fiziskās personas fiziskām, fizioloģiskām, ģenētiskām, psihiskām, ekonomiskām, kultūras un sociālās identitātes pazīmēm.

 

KĀDIEM MĒRĶIEM SIA BIM Solutions VĀC UN APSTRĀDĀ JŪSU PERSONAS DATUS?

SIA BIM Solutions vāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu atbilstoši un kvalitatīvi sniegt pakalpojumus un pārdot produktus:

  • Noslēgt pakalpojumu un produktu līgumus, kā arī tos atbilstoši izpildīt;
  • Izpildīt pasūtījumus un pieprasījumus par pakalpojumiem un produktiem;
  • Izrakstīt un iesniegt rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem;

SIA BIM Solutions ar Jūsu piekrišanu apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

  • Tiešā mārketinga mērķim (sniegt informāciju par sabiedrības pakalpojumiem un pārdodamajām precēm un produktiem, piedāvāt akcijas un īpašos piedāvājumus);
  • Lai nodrošināti atbilstošu un kvalitatīvu klientu apkalpošanas procesu (ienākošo zvanu sarunu ierakstīšana).

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS

SIA BIM Solutions apstrādā personas datus, pamatojoties uz Lietuvas Republikas tiesību aktos apstiprinātām personas datu apstrādes prasībām, uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016.g 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību, apstrādājot personas datus, un par šādu datu brīvu apriti), kā arī uz citiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumus reglamentējošiem tiesību aktiem.

SIA BIM Solutions vāc un tālāk apstrādā Jūsu personas datus vienīgi uz tiesību aktos definētiem juridiskiem pamatiem – Jūsu piekrišanu, noslēdzot un (vai) izpildot ar Jums noslēgtos līgumus, ja personas datu apstrāde ir saistoša saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem  un ja personas datu apstrāde ir saistīta ar SIA BIM Solutions tiesiskajām interesēm (ja vien datu subjekta intereses nav svarīgākas).

Visbiežāk Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir līgums (mutisks vai rakstisks) un imperatīvie tiesību akti (likums Par grāmatvedību, Pievienotās vērtības nodokļa likums u.c.). Tāpat personas dati var tikt apstrādāti, ja ir dota piekrišana (piem., tiešā mārketinga mērķim).

Datu subjekta piekrišana ir jebkāda no brīvas gribas dota, konkrēta un nepārprotama atbilstoši informēta datu subjekta brīvas gribas izpausme paziņojumā vai viennozīmīgā rīcībā, ar ko viņš piekrīt, ka tiks apstrādāti ar viņu saistītie personas dati.

Dodot piekrišanu savu personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, Jūs piekrītat saņemt informāciju par SIA BIM Solutions un SIA BIM Solutions partneru piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, akcijām, īpašajiem piedāvājumiem un citu informāciju,  kas saistīta ar piegādes pakalpojumiem un preču piegādi.

Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus tiešā mārketinga mērķiem. Piekrišanu Jūs varat atsaukt, sazinoties ar mums e-pastā info@bimsolutions.lv, tāpat arī katras elektroniskās vēstules beigās ir sniegta kārtība, kā Jūs varat izteikt nepiekrišanu, nospiežot uz konkrētajā vēstulē esošās saites par piekrišanas atsaukšanu.

 

KAM JŪSU PERSONAS DATI VAR TIKT NODOTI?

SIA BIM Solutions, apstrādājot personas datus, apņemas ievērot konfidencialitāti. Informācija var tikt atklāta citām pusēm, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai vai tā izpildei, kā arī citu juridisku iemeslu dēļ. Tāpat informācija var tikt nodota citām pusēm pēc Jūsu pieprasījuma.

Mēs varam sniegt Jūsu datus datu apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzējiem), kuri mums sniedz pakalpojumus (izpilda darbus) un apstrādā Jūsu datus mūsu, kā datu pārvaldītāja, vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem ir tikai tādā apjomā, cik ir nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu līgumsaistības. Izmantojot pakalpojumu sniedzējus, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī mūsu datu apstrādātāji realizētu atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus, kā arī saglabātu personas datu konfidencialitāti.

Kā piemēru (papildināmu) uzskaitām tos subjektus, kuriem var tikt nodoti personas dati:

  • Subjekti, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus;
  • Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kas apstrādā datus, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izstrādi, to pilnveidošanu un uzturēšanu;
  • Subjekti, kas sniedz parādu piedziņas pakalpojumus;
  • Mēs varam sniegt Jūsu datus valsts institūcijām, atsaucoties uz tiesas vai valsts institūciju pieprasījumu, taču tikai tādā apjomā, cik tie nepieciešami saskaņā ar atbilstošajiem tiesību aktiem.

CIK ILGI UN KĀ TIKS GLABĀTI JŪSU PERSONAS DATI?

Savāktie personas dati tiek glabāti drukātos dokumentos un mūsu informācijas sistēmās. Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik to nosaka tiesību akti atkarībā no datu apstrādes mērķiem, ja tajos ir noteikts ilgāks datu glabāšanas laiks. Personas dati parasti tiek glabāti tik ilgi, kamēr no līgumsaistībām var rasties pamatotas prasības. Personas dati, kas vairs nav nepieciešami, tiek iznīcināti.
Lai arī Jūs varat lauzt līgumu un atteikties no mūsu pakalpojumiem, nākotnē iespējamo pieprasījumu dēļ mēs turpināsim uzglabāt Jūsu datus līdz datu glabāšanas laika beigām.
Turklāt informācija tiek uzglabāta tādēļ, lai pēc vajadzības spētu Jums sniegt nepieciešamo informāciju, lai Jūsu un mūsu savstarpējo attiecību vēsture būtu pienācīga un mēs varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, kas  saistīti ar Jūsu un mūsu sadarbību.
Cienot Jūsu laiku, Jūsu personas datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu tiešā mārketinga mērķiem, mēs apstrādājam tik ilgi, kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. SIA BIM Solutions apņemas nodrošināt, lai Jūsu personas dati tiktu aizsargāti. SIA BIM Solutions veic tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas Jūsu personas datus aizsargā no nelikumīgas Jūsu datu izmantošanas vai to atklāšanas, vai nelikumīgas iznīcināšanas vai izmainīšanas. Visi SIA BIM Solutions darbinieki un trešās personas, ko SIA BIM Solutions izmanto Jūsu datu apstrādei, ir apņēmušies cienīt Jūsu informācijas konfidencialitāti.

 

JŪSU TIESĪBAS UN TO ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

Uzrādot identitāti apliecinošu dokumentu (identitātes apliecināšanai jāuzrāda Latvijas Republikas pilsoņa pase, personas identifikācijas kartīte vai vadītāja apliecība) un iesniedzot pieprasījumu (rakstiski vai elektroniski), Jums ir tiesības:

saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, no kurienes un kā personas dati ir savākti un/vai kā tie tiek apstrādāti;

pieprasīt izlabot savus personas datus, tos vairs neapstrādāt, iznīcināt, ja dati nav patiesi, tie nav iesniegti visi vai ir neprecīzi, vai arī ja tie vairs nav nepieciešami tiek mērķiem, kādiem tika savākti;

pieprasīt personas datus iznīcināt vai tos vairs neapstrādāt, izņemot prasību vairs neuzglabāt personas datus. Tādi dati vairs netiek glabāti tikai tajā gadījumā, ja Jūs, iepazīstoties ar saviem personas datiem, konstatējat, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai negodīgi.

Jums tāpat ir tiesības:

nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti, ja šie dati tiek apstrādāti  vai tos gatavojas apstrādāt tiešā mārketinga mērķiem, vai saskaņā ar juridiskām interesēm, kas attiecas uz SIA BIM Solutions vai trešajām personām, kam tiek sniegti personas dati;

jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu par datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;
uz datu pārnesamību un tiesības pieprasīt dzēst datus („tiesības tikt aizmirstam“) vai arī pieprasīt ierobežot to apstrādi.

Ja jūs domājat, ka SIA BIM Solutions nepilda vai nepietiekami pilda tiesību aktos paredzētos pienākumus personas datu aizsardzības jomā, Jūs varat vērsties SIA BIM Solutions  ar sūdzību. Mēs Jūsu sūdzību izskatīsim un atbildēsim 20 darba dienu laikā. Ja mūsu atbilde Jūs neapmierinās, Jums ir tiesības vērsties Valsts Datu aizsardzības inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/).

 

SĪKDATNES

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko Jūsu apmeklētā interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Ar to palīdzību interneta vietne var noteiktu laiku „atcerēties“ Jūsu darbības un izvēles (piem., reģistrācijas vārdu, valodu, šrifta lielumu un citus izvēlētos rādītājus), un Jums nevajag tos no jauna ievadīt ikreiz, kad apmeklējat vietni vai pārlūkojat tās dažādās lapas. Sīkdatnes tiek izmantotas SIA BIM Solutions interneta lapā https://bimsolutions.lv.
Lai interneta vietne varētu darboties, nav obligāti jāatļauj izmantot šīs sīkdatnes, taču, tās atļaujot, pārlūkošana Jums būs vienkāršāka. Varat izdzēst vai bloķēt sīkdatnes, taču tādā gadījumā dažas vietnes funkcijas var nedarboties tā, kā ir paredzēts.

„Google Analytics“ sīkdatnes

Šī interneta vietne izmanto „Google Analytics“ – Google sniegto interneta vietņu analīzes pakalpojumu. Šīs sīkdatnes vietnei piešķir „atmiņu“ – katrā apmeklējuma reizē Jūs tiekat atpazīts kā pastāvīgs vietnes lietotājs. Apkopotā informācija SIA BIM Solutions tiek izmantota tāpēc, lai varētu veikt statistisko interneta vietnes analīzi un pastāvīgi pilnveidot vietnes saturu.

Ar „Google Analytics“ sīkdatņu palīdzību var tikt vākta anonīma, statistiska informācija par Jūsu apmeklēto lapu: sīkdatņu ID, datums, pārlūkotās lapas, pārlūkošanas ilgums, izmantotā pārlūkprogramma, ierīces veids, pilsēta, valsts, valoda un jebkura cita informācija, ko jūs sniedzāt savā pārlūkprogrammā.

Šajā vietnē tiek izmantots plašināts „Google Analytics“ pakalpojums, lai datora adrese tiktu reģistrēta anonīmi (tā saucamā datora adreses slēpšana). Anonīmā informācija par apmeklētāja darbību tiek nodota „Google“, un „Google“ to glabā ASV esošajos serveros. Pirms Jūsu IP adreses nosūtīšanas „Google“ to pārvērš anonīmā. Saskaņā ar „Google Analytics“ pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem „Google“ nesaistīs dotu subjekta IP adresi ar jebkādiem citiem „Google “esošiem datiem.

Vairāk par „Google Analytics“ un informāciju, ko šie rīki ļauj vākt, varat uzzināt šeit:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv. (apakšā var izvēlēties latviešu valodu).

 

REKLĀMAS SĪKDATNES

Interneta vietnē tiek izmantotas „Google“ reklāmas (remarketing) sīkdatnes. Pārlūkošanas seansa laikā šīs sīkdatnes tiek saglabātas datorā vai Jūsu ierīcē. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam, lai sniegtu jums labākus Intelligent BIM Solutions piedāvājumus partneru un sociālo mediju vietnēs tiem lietotājiem, kas interesējas par BIM Solutions produktiem.

Šo reklāmu ievietošana ir pilnīgi anonīma un iespējama, tikai izmantojot sīkdatnes. Netiek saglabāti nekādi privātie dati (piem., IP adrese u.tml.) un lietotāju profili netiek sasaistīti ar privātajiem datiem. Turklāt nekādi ar lietotāju saistīti dati netiks nodoti partneriem vai sociālo mediju vietnēm. Arī reklāma ir pilnīgi anonīma.

 

SĪKDATŅU PĀRVALDĪBA UN UZGLABĀŠANA

Sīkdatņu savāktā anonīmā informācija par Jūsu šīs vietnes izmantojumu parasti tiek ierakstīta Jūsu ierīcē un tiek nodota „Google“ serveriem, kas atrodas ASV, kur tā tiek uzglabāta. „Google“ privātuma politikas noteikumus varat atrast šeit: https://policies.google.com/privacy?hl=lt

Ja vēlaties, varat kontrolēt un (vai) izdzēst visas Jūsu datorā jau esošos sīkdatnes un lielākajā daļā pārlūkprogrammu iestatīt opciju, lai sīkdatnes Jūsu ierīcē netiktu saglabātas.

Vairāk informācijas par sīkdatņu atslēgšanu vai sīkdatņu iestatījumu mainīšanu izmantojamā pārlūkprogrammā varat atrast šajā sarakstā:

„Google Chrome“: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
„Firefox“ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
„Internet Explorer“: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
„Safari“: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota Jūsu identitātes noteikšanai. Šīs sīkdatnes netiek lietotas nekādiem citiem mērķiem, kā vien iepriekš aprakstītajiem. Ja vēlaties, varat sīkdatnes kontrolēt un (vai) izdzēst. Izsmeļoša informācija sniegta adresē www.aboutcookies.org. Varat izdzēst visas Jūsu datorā esošās sīkdatnes un lielākajā daļā pārlūkprogrammu iestatīt tā, lai sīkdatnes netiktu ierakstītas Jūsu ierīcē. Taču tādā gadījumā Jums varētu būt nepieciešams manuāli mainīt dažas opcija katru reizi, kad apmeklējat interneta vietni, savukārt daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.